Please read the terms of use of the “E-shop” to www.intiel.com

 

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между  “ИНТИЕЛ” ООД, гр. Поморие, ул. Майор Колонтаевски № 10, ЕИК 205912246, наричан по-долу за краткост ИНТИЕЛ, и клиентите, наричани по-долу Потребители, на електронния магазин в интернет на адрес www.intiel.com, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

 

II. ДАННИ ЗА ИНТИЕЛ

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование: “ИНТИЕЛ” ООД
 2. Седалище и адрес на управление: гр. Поморие
 3. Адрес за упражняване на дейността: гр. Поморие
 4. Данни за кореспонденция: гр. Поморие, Email: info@intiel.com, тел: +359 596 33366
 5. Вписване в публични регистри: ЕИК 205912246

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.intiel.com, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;
 3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
 4. Да извършват плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане;
 5. Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
 6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.

Чл. 4. ИНТИЕЛ доставя стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Потребителите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса, достъпен на страницата в Интернет на адрес www.intiel.com или друго средство за комуникация от разстояние.
(2) По силата на сключения с Потребителите договор за покупко-продажба на стоки, ИНТИЕЛ се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Потребителя на определените от него чрез интерфейса стоки.
(3) Потребителите заплащат на ИНТИЕЛ възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от ИНТИЕЛ на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.
(4) ИНТИЕЛ доставя заявените от Потребителите стоки в сроковете и при условията, определени на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.
(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките

Чл. 6. (1) Потребителят и ИНТИЕЛ се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителит, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрация, ако Потребителят е въвел съответното име и парола за достъп.

 

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Потребителят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите които електронният магазин изисква регистрация.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Потребителя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Интиел.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутон “Регистрация”, Потребителят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(4) Интиел потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Потребителя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Потребителят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от ИНТИЕЛ. След потвърждаването се създава акаунт на Потребителя и между него и ИНТИЕЛ възникват договорни отношения.
(5) При извършване на регистрацията Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Потребителя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Потребителя и ИНТИЕЛ, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Потребителят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.
(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, ИНТИЕЛ изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща на посочения от Потребителя нов Основен контактен електронен адрес.
(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Потребителя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от ИНТИЕЛ на посочения от Потребителя нов Основен контактен електронен адрес.
(4) ИНТИЕЛ информира Потребителя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Потребителя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.
(5) ИНТИЕЛ не носи отговорност пред Потребителя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.
(6) ИНТИЕЛ може да изисква от Потребителя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

 

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 9. (1) Потребителите използват предимно интерфейса на страницата на ИНТИЕЛ, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от ИНТИЕЛ стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(2)
Договорът между ИНТИЕЛ и Потребителя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес www.intiel.com
(3) Страна по договора с ИНТИЕЛ е Потребителят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Потребителя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт в www.intiel.com
(4) ИНТИЕЛ включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
(5) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Потребителя при ИНТИЕЛ. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Потребителя чрез интерфейса на страницата www.intiel.com
(6) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, ИНТИЕЛ изрично уведомява Потребителя по подходящ начин чрез електронни средства.
(7) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
(8) ИНТИЕЛ доставя стоките на посочения от Потребителите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Потребителите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 10. Потребителите сключват договора за покупко-продажба с ИНТИЕЛ по следната процедура:

 1. Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Потребителят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
 2. Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола;
 3. Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;
 4. Предоставяне на данни за извършване на доставката;
 5. Избор на способ и момент за плащане на цената;
 6. Потвърждение на поръчката.

 

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИНТИЕЛ. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

 

Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от ИНТИЕЛ са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(2)
Цената на стоките се определя от ИНТИЕЛ в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(3)
Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от избраната от Потребителя куриерска фирма.
(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Потребителя в сайта на ИНТИЕЛ.
(5) Информацията, предоставяна на Потребителите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на ИНТИЕЛ на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН преди сключването на договора за покупко-продажба.
(6) ИНТИЕЛ задължително посочва условията за доставка на стоките в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(7)
ИНТИЕЛ посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

Чл. 13. (1) Потребителят се съгласява, че ИНТИЕЛ има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.
(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на ИНТИЕЛ цената на стоките преди или в момента на доставката им.

Чл. 14. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на получаване на стоката.
(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

 • за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които ИНТИЕЛ не е в състояние да контролира;
 • за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка.

(3) Когато ИНТИЕЛ не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 47, ал.1, т.8 от Закона за защита на потребителите, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.
(4) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, ИНТИЕЛ е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това ИНТИЕЛ.
(5) Потребителят се задължава да съхранява получените от ИНТИЕЛ стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

 

VII. СРОКОВЕ И ДОСТАВКА

Чл. 15. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен при сключване на договора с потребителя чрез сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или чрез други средства за комуникация.
(2) В случай че потребителят и ИНТИЕЛ не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата на направената поръчка.
(3) Ако ИНТИЕЛ не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата на направената поръчка.
(4) В случаите по ал. 3, ИНТИЕЛ има право да достави на потребителя стоки със същото качество и цена. ИНТИЕЛ уведомява потребителя за промяната на изпълнението на договора.

Чл. 16. (1) ИНТИЕЛ не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
(2) При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, ИНТИЕЛ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
(3) В случай, че потребителят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ИНТИЕЛ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
(4)
Потребителят или упълномощено от него лице, трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от куриер или друг доставчик и ако не отговаря на изискванията да уведоми незабавно за това ИНТИЕЛ.

 

VIII. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 17. Гаранцията на изделията е 24 месеца от деня на продажба или от момента на монтаж от специализирана фирма, но не повече от 28 месеца от датата на производство. Включва повредите, възникнали през гаранционния период в резултат на производствени причини или поради дефекти в материалите.
Гаранцията не се отнася за повреди, възникнали в резултат на неквалифициран монтаж на инсталацията, поради вмешателство в конструкцията на изделието, неправилно складиране и транспорт.
Гаранционните ремонти се извършват при правилно попълнена гаранционна карта на производителя, съпътстваща изделието при продажба.

 

IX. ЦЕНИ

Чл. 18. Цените, посочени на сайта са за 1-5бр. (от съответния продукт) с ДДС и не включват транспорт до адреса на Потребителя. Стойността на транспорта в рамките на страната се определя от куриера извършващ услугата.

В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, Потребителят следва да заплати всички митнически и други такси, свързани с износа.

 

X. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 19. (1) ИНТИЕЛ гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия. ИНТИЕЛ защитава личните данни на Потребителя, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че потребителя е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ИНТИЕЛ може да използва личните данни на Потребителя единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват личните данни, ще бъдат съобразени с българското законодатеслтво, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави. ИНТИЕЛ предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) ИНТИЕЛ се задължава да не разкрива никакви лични данни за Потребителя на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Потребителя, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ИНТИЕЛ е длъжен да предостави информацията по силата на закона.
For more information see our “Privacy Policy”

 

XI. ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 20. (1) Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ИНТИЕЛ, като има право и да променя характеристиките на предоставените услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ИНТИЕЛ се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита за обвързан с тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ИНТИЕЛ има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

Чл. 21. Настоящите общи условия и договора на Потребителя с ИНТИЕЛ се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
 • в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

 

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 22. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 23. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 24. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите, съобразно българското законодателство.

Чл. 25. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на www.intiel.com

 

XIII. ТЕРМИНОЛОГИЯ

Чл. 26. Под „Потребител” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.intiel.com на своя компютър или мобилно устройство.

Чл. 27. Под „Поръчка” се разбира избраните стоки и други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от потребителя.

Чл. 28. Сайта www.intiel.com и Интенет магазина към него са собсвеност на ИНТИЕЛ.

 

top …